Home

laatste aanpassing : 03-07-22.       Stichting Cees Vis 

RSIN 8199.96.002    Postadres: Dr. Willem Vosstraat 13, 3172 VK Poortugaal   email: stichting.ceesvis@gmail.com 

Bestuur: Martine Vis-Koek, voorzitter /Else Marijn Mulders, secretaris/penningmeester /Tania Barkhuis, algemeen bestuurslid
Doel: Het onder de aandacht brengen en het in standhouden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars. De stichting heeft geen winstoogmerk. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Het bestuur is niet gemachtigd overeenkomsten te sluiten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor schulden van een ander te verbinden.

Beleidsplan Stichting Cees Vis 2019/2023

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt Stichting Cees Vis (hierna te noemen de Stichting) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2019 tot en met 31-12-2023 neer.

De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 23 september 2008. 

De Stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur. 

Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstellingen. 

De Stichting heeft ten doel: het onder de aandacht brengen en het in stand houden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft zich altijd ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

De Stichting hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit:

– bijdragen van hen, die met het doel van de Stichting sympathiseren;

– subsidies en donaties;

– schenkingen, erfstelllingen en legaten;

– opbrengsten van haar activiteiten;

– opbrengsten van haar eigen vermogen;

– alle andere verkrijgingen en baten.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een balans en een staat van baten en lasten opmaken en deze op internet publiceren.

2. Werkzaamheden

Doelstelling: het onder de aandacht brengen en het in stand houden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars. De Stichting Cees Vis zal zich in het kalenderjaar 2019 opnieuw nader oriënteren op de concrete invulling van bovengenoemde doelstelling en zal daartoe in dat jaar komen tot een nader uit gewerkt beleidsplan voor 2019/ 2021.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. 

Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. 

Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van 1 januari 2009 te verkrijgen is middels een beschikking  gehonoreerd.

Bestuur

Het bestuur bestaat thans uit de navolgende personen:

Martine Vis-Koek, voorzitter;

Else Marijn Mulders, secretaris/penningmeester.

Tania Barkhuis, algemeen bestuurslid

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de website.

Voornoemd bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstelling van de Stichting uit te kunnen voeren.

Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen.

Deze activiteiten bestaan vanaf het jaar 2015 uit een verdere inventarisatie en documentatie van het werk van Cees Vis en een uitbreiding van het in bruikleen uitgeven van kunstwerken van Cees Vis aan instellingen die daar prijs op stellen.

Vooralsnog moet voorrang gegeven worden aan het afronden van de inventarisatie en documentatie; hierbij zullen zonodig ook deskundigen ingeschakeld moeten worden.

De Stichting heeft als ambitie om in het jaar 2023 tenministe één activiteit te organiseren waarbij het werk van Cees Vis onder de aandacht van een breder publiek gebracht wordt.

3. Werving van gelden

De Stichting hoopt vooralsnog financiële middelen te verkrijgen uit de revenuen van het beginvermogen. Ook schenkingen, erfstellingen en legaten zijn welkom. Wellicht kan de Stichting in de toekomst ook activiteiten ontwikkelen die geld genereren.

 4. Beheer van gelden

De Stichting  beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van bankrekeningen. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. 

Het vermogen wordt beheerd in het bestuur. 

5. Besteding van gelden

De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende geld besteed word aan de in de statuten genoemde doelstellingen.

De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt. 

Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.

Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt: 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun normale werkzaamheden als bestuurslid. Mochten zij uitvoerende werkzaamheden voor de Stichting verrichten, staat hiervoor een normale beloning. Zij hebben voor hun bestuurswerkzaamheden wel het recht op een niet bovenmatige vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarverslagen

De jaarverslagen betreft steeds de laatste 2 jaren. Eerdere jaarverslagen zijn op te vragen bij de stichting Cees Vis

Jaarrekening 2021 stichting Cees Vis

(De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele Euro's)

1. Balans per 31 december 2021 na resultaatbestemming

ACTIVA                                    2021           2020

Liquide Middelen                            € 128.000       € 130.884

TOTAAL ACTIVA                              € 128.000       € 130.884

PASSIVA

Eigen Vermogen                             € 128.000       € 130.884

TOTAAL PASSIVA                             € 128.000       € 130.884

 

2. Staat van baten en lasten over het jaar 2021

BATEN

Vergoeding huur voor werken aan Kunstcentrum Haarlem        82             91

Verkoop van een kunstwerk                                   

                                             –-------        –-------

Totaal Baten                                                82             91

LASTEN

Bankkosten                                         214            147

Huur en energie opslag Barendrecht 2021                  2.752          2.752

Webhosting                                    -                      27

Vergaderkosten                                -              

Reiskosten                                    -                

                                           ---------+      ---------+

Totaal Lasten                                    2.966          3.655

Meer lasten dan baten                             2.884          3.564

                                                        ======         ======

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Liquide Middelen                               €128.000       €130.884

Bankrekening INGB                            € 128.000       €130.884

                                            ========       =======

Ontwikkeling eigen Vermogen                   €128.000       €130.884

Vermogen op 1-01-2021             € 130.884

Meer lasten dan baten 2021      €   - 2.884

                       –-----------

                      €  128.000

                                    =======

Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2021

BATEN

Verhuur kunstwerken aan Kunstcentrum Haarlem            € 82

LASTEN

Bankrekening maandbedrag variabel + kosten boven        €100.000,- € 214

Huur en energie opslag Barendrecht                      € 2.752

Betaald aan R. van Oosten € 229,36 per maand.

Webhosting Eurohosting overgezet naar Vimexx            € -

Aanschaf geen in dit jaar                               € -

 

 Overzicht activiteiten 2021:

•   door coronamaatregelen helemaal geen fysieke vergadering, wel online overleg als bestuur op 14 mei en 21 november en bilateraal verder in het jaar

•   whatsapp en instagram accounts gebruikt

•   verder uitdunnen collectie

•   opslag collectie R. Koerber in opslagruimte. Collectie Koerber is geen verantwoordelijkheid stichting, maar gezien relatie met C. Vis mag opslagruimte tijdelijk gebruikt worden

•   door maatschappelijke functies bestuurders als gevolg coronamaatregelen weinig tijd van bestuurders voor stichting

•   verder bespreken beleidsplan 2021 en consequenties

 

Jaarrekening 2020 stichting Cees Vis

(De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele Euro's)

1. Balans per 31 december 2020 na resultaatbestemming

ACTIVA 2020 2019

Liquide Middelen € 130.884 € 134.448

TOTAAL ACTIVA € 130.884 € 134.448

PASSIVA

Eigen Vermogen € 130.884 € 134.448

TOTAAL PASSIVA € 130.884 € 134.448

 

2. Staat van baten en lasten over het jaar 2020 

BATEN

Vergoeding huur voor werken aan Kunstcentrum Haarlem        91        182

Verkoop van een kunstwerk                       744

–------- –-------

Totaal Baten                   91         926

LASTEN

Bankkosten           147        163

Huur en energie opslag Barendrecht 2020                 2.752      2.752

Boekhoudadvieskosten J.A.M. de Beer                                182

Webhosting          27         27

Airsain ontvochtiger            729

Vergaderkosten                                        81

Reiskosten                   9

-                 --------+ ---------+

Totaal Lasten                                        3.655     3.526

Meer lasten dan baten                                  3.564      2.600

      ======       ====== 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Liquide Middelen €130.884 €134.448

Bankrekening INGB €130.884 €134.448

            ========   ======= 

Ontwikkeling eigen Vermogen              €130.884 €134.448 

Vermogen op 1-01-2020 €     134.448

Meer lasten dan baten 2020     - 3.564

                        –-----------

€ 130.884

=======

Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2020 

BATEN

Verhuur kunstwerken aan Kunstcentrum Haarlem € 91

LASTEN

Bankrekening maandbedrag € 12,29             € 147

Huur en energie opslag Barendrecht € 2.752

Betaald aan R. van Oosten € 229,36 per maand. 

Webhosting Eurohosting € 27

Aanschaf ontvochtiger ter bescherming collectie € 729

 

Overzicht activiteiten 2020:

•1e vergadering op 20 januari 2020

•door coronamaatregelen daarna geen fysieke vergadering, wel online overleg als bestuur op 10 mei en bilateraal verder in het jaar

•whatsapp en instagram accounts aangemaakt, whatsapp voor overleg en instagram voor promoten en inschatten waardering collectie

•verder uitdunnen collectie 

•opslag collectie R. Koerber in opslagruimte. Collectie Koerber is geen verantwoordelijkheid stichting, maar gezien relatie met C. Vis mag opslagruimte tijdelijk gebruikt worden 

•door maatschappelijke functies bestuurders als gevolg coronamaatregelen weinig tijd van bestuurders voor stichting

•verder bespreken beleidsplan 2020 en consequenties

•aanschaf ontvochtiger