Home

 

laatste aanpassing : 17-07-2017  Stichting Cees Vis 

Postadres: Dr. Willem Vosstraat 13- 3172 VK Poortugaal   email: stichting.ceesvis@gmail.com RSIN 81996002

Bestuur: Martine Vis-Koek, voorzitter /Else Marijn Mulders, secretaris/penningmeester /Tania Barkhuis
Doel :Het onder de aandacht brengen en het in standhouden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars. De stichting heeft geen winstoogmerk. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
En het bestuur is niet gemachtigd overeenkomsten te sluiten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor schulden van een ander te verbinden.

Beleidsplan Stichting Cees Vis 2015/2016

 

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt Stichting Cees Vis (hierna te noemen de Stichting) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2016 neer.

De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 23 september 2008. 

De Stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur. 

Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstellingen. 

De Stichting heeft ten doel: het onder de aandacht brengen en het in stand houden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft zich altijd ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

De Stichting hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit:

– bijdragen van hen, die met het doel van de Stichting sympathiseren;

– subsidies en donaties;

– schenkingen, erfstelllingen en legaten;

– opbrengsten van haar activiteiten;

– opbrengsten van haar eigen vermogen;

– alle andere verkrijgingen en baten.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een balans en een staat van baten en lasten opmaken en deze op internet publiceren.

2. Werkzaamheden

Doelstelling: het onder de aandacht brengen en het in stand houden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars. De Stichting Cees Vis zal zich in het kalenderjaar 2015 nader orriënteren op de concrete invulling van bovengenoemde doelstelling en zal daartoe in dat jaar komen tot een nader uit gewerkt beleidplan voor 2016.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. 

Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. 

Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van 1 januari 2009 te verkrijgen is middels een beschikking  gehonoreerd.

Bestuur

Het bestuur bestaat thans uit de navolgende personen:

Martine Vis-Koek, voorzitter;

Else Marijn Mulders, secretaris/penningmeester.

Tania Barkhuis

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de website.

Voornoemd bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstelling van de Stichting uit te kunnen voeren.

Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen.

Deze activiteiten bestaan vanaf het jaar 2015 uit een verdere inventarisatie en documentatie van het werk van Cees Vis en een uitbreiding van het in bruikleen uitgeven van kunstwerken van Cees Vis aan instellingen die daar prijs op stellen.

Vooralsnog moet voorrang gegeven worden aan het afronden van de inventarisatie en documentatie; hierbij zullen zonodig ook deskundigen ingeschakeld moeten worden.

De Stichting heeft als ambitie om in het jaar 2016 tenministe één activiteit te organiseren waarbij het werk van Cees Vis onder de aandacht van een breder publiek gebracht wordt.

3. Werving van gelden

De Stichting hoopt vooralsnog financiële middelen te verkrijgen uit de revenuen van het beginvermogen. Ook schenkingen, erfstellingen en legaten zijn welkom. Wellicht kan de Stichting in de toekomst ook activiteiten ontwikkelen die geld genereren.

 4. Beheer van gelden

De Stichting  beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van bankrekeningen. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. 

Het vermogen wordt beheerd in het bestuur. 

5. Besteding van gelden

De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende geld besteed word aan de in de statuten genoemde doelstellingen.

De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt. 

Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.

Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt: 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun normale werkzaamheden als bestuurslid. Mochten zij uitvoerende werkzaamheden voor de Stichting verrichten, staat hiervoor een normale beloning. Zij hebben voor hun bestuurswerkzaamheden wel het recht op een niet bovenmatige vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

6. Overige Informatie

Postadres: Dr. Willem Vosstraat 133172 VK Poortugaal;  

email adres: stichting.ceesvis@gmail.com

 

Activiteiten:

2012 Jaar van overlijden Cees Vis / Grove inventarisatie werk

2013 Verdere inventarisatie/uitzoeken/Bruikleen 40 werken aan het Reinaldahuis in Haarlem

2014 Verhuizing naar werk/opslag/organiseren opslag

2015 Organiseren, inventariseren, en fotograveren/Onderzoeken uitbreiding bruikleen stellingen 

Contact Molen museum/Schenking gerelateerd werk aan Molenmuseum 

2016 Inventariseren/Kern collectie samenstelllen/Lange termijn doelstellingen uitwerken/Vervolmaken beleidsplan

Kleine expositie molenmuseum

2017 Contact externe deskundigen Reinwardt academie/Marketing onderzoek bijwerken/Voortzetting kerncollectie samenstellen

Jaarverslagen

2012 en 2013 

Geen inkomsten nog uitgaven

2014   (De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele Euro'   Balans per 31 december 2014

 

Debet                                                                                                   Credit

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liquide Middelen                           152.847               Eigen Vermogen             152.847

                                                      –-----------                                                    –----------

                                                       152.847                                                       152.847

                                                     =======                                                     =======

Staat van baten en lasten over het (verlengde) boekjaar 2014

 

 

Huurvergoeding Kunstcentrum Haarlem                                    28

              –-------

Totaal baten                                                                              282

 

Gas/Water/Licht Appartement Haarlem                                    615

Zakelijke lasten Appartement Haarlem                                     331

Kosten verzekeringen                                                               158

Kosten inzake bruikleen kunstwerken                                       478

Bankkosten                                                                                 79

Kosten inzake inrichting opslag Barendrecht                         6.052

Kosten verhuizen kunstwerken                                              1.500  (schilderijen, linosnedes, wandtijpijten)

Huur opslag Barendrecht                                                       1.587

Advieskosten  inzake ANBI                                                       212

Kosten notaris bij verkoop appartement                                 1.309

Diverse kosten                                                                           114

                                                                                             –--------   

Totaal lasten                                                                         12.435

                                                                                          –----------

Meer lasten dan baten                                                         12.153

                                                                                           ====== 

Stichting Cees Vis     (De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele Euro's)

 Toelichting op de balans per 31 december 2014

Liquide Middelen                             152.847

 

NL85INGB0006243544                 € 152.847.

                                                         ========

Eigen Vermogen                               152.847

 

Op 27 augustus 2013 ontvangt de Stichting, die tot dan toe een slapend bestaan heeft geleid als legaat uit de erfenis van de heer Cees Vis een appartement aan de Korte Gierstraat 4A te Haarlem.

Dit appartement wordt verkocht op 8 augustus 2014 voor € 165.000 en de koopsom wordt gestort op bankrekening NL85INGB0006243544.

 

 

Vermogen op 27-08-2013                    P.M.   (waarde van het appartement in Haarlem is onbekend)

Verkoop appartement                        165.000 (op 8 augustus 2014)

Meer lasten dan baten                  -     12.153 (in het verlengde boekjaar, lopende van 27-08-2013 tot en met 31-12-2014)

                                                         –-----------

                                                          152.847

                                                         =======

 

2015   Balans per 31 december 2015

 Debet                                                                        Credit

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liquide Middelen                           147.778              Eigen Vermogen             147.778

           

                                                      -----------                                                    –----------

                                                       147.778                                                      147.778

                                                       =======                                                     =======

 Staat van baten en lasten over het jaar 2015

 Huurvergoeding Kunstcentrum Haarlem                               192

                                                                                              -------

Totaal baten                                                                           192

 

Bankkosten                                                          120

Huur opslag Barendrecht                                  2.752

Kosten m.b.t.opslag Barendrecht                      1.876

Advieskosten J.A.M. de Beer                               242

Reiskosten t.b.v. Stichting                                    237

Diverse kosten                                                       34

                                                                           ---------  

Totaal lasten                                                      5.261

                                                                        ----------

Meer lasten dan baten                                       5.069

                                                                          ======

 

 Stichting Cees Vis       (De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele Euro's)

 Toelichting op de balans per 31 december 2015

 Liquide Middelen                              147.778     

 

NL85INGB0006243544                    147.778    

                                                         ========

 Eigen Vermogen                              147.778    

 

 Vermogen op 01-01-2015                 152.847                  

Meer lasten dan baten 2015        -       5.069

                                                         -----------

                                                          147.778

2016

Stichting Cees Vis   (De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele Euro's)

Balans per 31 december 2016

 

Debet                                                                        Credit

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liquide Middelen                           143.057              Eigen Vermogen             143.057

 

                                                      –-----------                                                    –----------

                                                       143.057                                                     143.057

                                                     =======                                                     =======

Staat van baten en lasten over het jaar 2016

 

Huurvergoeding Kunstcentrum Haarlem                               179

 

                                                                                                     –-------

Totaal baten                                                                                  179

 

Bankkosten                                                              127

Huur opslag Barendrecht                                  2.752

Kosten m.b.t. opslag Barendrecht                    1.197

Advieskosten J.A.M. de Beer                               242

Isolatie muur opslag Barendrecht                       541

Diverse kosten                                                          41

                                                                               ---------   

Totaal lasten                                                         4.900

                                                                                                     –----------

Meer lasten dan baten                                                                 4.721

                                                                                                        ====== 

Stichting Cees Vis   De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele Euro's)

Toelichting op de balans per 31 december 2016

 

Liquide Middelen                              143.057    

NL85INGB0006243544                  €  143.057    

                                                         ========

 

Eigen Vermogen                              143.057    

Vermogen op 01-01-2016                 147.778                 

Meer lasten dan baten 2016         -       4.721

                                                         –-----------

                                                          143.057

                                                         =======

Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2016

Kosten m.b.t. opslag Barendrecht                                    1.197

Werkzaamheden mevr. E.M. Mulders in 2015/2016             1.197

Huur opslag Barendrecht                                                   2.752

 

 

Betaald aan R. van Oosten € 229,36 per maand.