Home

laatste aanpassing : 15-09-2019

Stichting Cees Vis 

RSIN 8199.96.002

Postadres: Dr. Willem Vosstraat 13, 3172 VK Poortugaal   

email: stichting.ceesvis@gmail.com 

Bestuur: Martine Vis-Koek, voorzitter /Else Marijn Mulders, secretaris/penningmeester /Tania Barkhuis, algemeen bestuurslid
Doel: Het onder de aandacht brengen en het in standhouden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars. De stichting heeft geen winstoogmerk. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Het bestuur is niet gemachtigd overeenkomsten te sluiten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor schulden van een ander te verbinden.

 

Beleidsplan Stichting Cees Vis 2019/2021

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt Stichting Cees Vis (hierna te noemen de Stichting) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2019 tot en met 31-12-2021 neer.

De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 23 september 2008. 

De Stichting wordt gerund door een uit vrijwilligers bestaand bestuur. 

Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstellingen. 

De Stichting heeft ten doel: het onder de aandacht brengen en het in stand houden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft zich altijd ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.

De Stichting hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit:

– bijdragen van hen, die met het doel van de Stichting sympathiseren;

– subsidies en donaties;

– schenkingen, erfstelllingen en legaten;

– opbrengsten van haar activiteiten;

– opbrengsten van haar eigen vermogen;

– alle andere verkrijgingen en baten.

Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een balans en een staat van baten en lasten opmaken en deze op internet publiceren.

2. Werkzaamheden

Doelstelling: het onder de aandacht brengen en het in stand houden van de werken van de heer Cees Vis, alsmede het ondersteunen van andere beeldende kunstenaars. De Stichting Cees Vis zal zich in het kalenderjaar 2019 opnieuw nader oriënteren op de concrete invulling van bovengenoemde doelstelling en zal daartoe in dat jaar komen tot een nader uit gewerkt beleidsplan voor 2019/ 2021.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. 

Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. 

Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van 1 januari 2009 te verkrijgen is middels een beschikking  gehonoreerd.

Bestuur

Het bestuur bestaat thans uit de navolgende personen:

Martine Vis-Koek, voorzitter;

Else Marijn Mulders, secretaris/penningmeester.

Tania Barkhuis, algemeen bestuurslid

Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en worden vermeld op de website.

Voornoemd bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstelling van de Stichting uit te kunnen voeren.

Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het realiseren van haar doelstellingen.

Deze activiteiten bestaan vanaf het jaar 2015 uit een verdere inventarisatie en documentatie van het werk van Cees Vis en een uitbreiding van het in bruikleen uitgeven van kunstwerken van Cees Vis aan instellingen die daar prijs op stellen.

Vooralsnog moet voorrang gegeven worden aan het afronden van de inventarisatie en documentatie; hierbij zullen zonodig ook deskundigen ingeschakeld moeten worden.

De Stichting heeft als ambitie om in het jaar 2019 tenministe één activiteit te organiseren waarbij het werk van Cees Vis onder de aandacht van een breder publiek gebracht wordt.

3. Werving van gelden

De Stichting hoopt vooralsnog financiële middelen te verkrijgen uit de revenuen van het beginvermogen. Ook schenkingen, erfstellingen en legaten zijn welkom. Wellicht kan de Stichting in de toekomst ook activiteiten ontwikkelen die geld genereren.

 4. Beheer van gelden

De Stichting  beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van bankrekeningen. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. 

Het vermogen wordt beheerd in het bestuur. 

5. Besteding van gelden

De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende geld besteed word aan de in de statuten genoemde doelstellingen.

De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. Het bestuur wil dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt. 

Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.

Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt als volgt: 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun normale werkzaamheden als bestuurslid. Mochten zij uitvoerende werkzaamheden voor de Stichting verrichten, staat hiervoor een normale beloning. Zij hebben voor hun bestuurswerkzaamheden wel het recht op een niet bovenmatige vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

6. Overige Informatie

Postadres: Dr. Willem Vosstraat 133172 VK Poortugaal;  

email adres: stichting.ceesvis@gmail.com

 

Activiteiten:

2012 Jaar van overlijden Cees Vis / Grove inventarisatie werk

2013 Verdere inventarisatie/uitzoeken/Bruikleen 40 werken aan het Reinaldahuis in Haarlem

2014 Verhuizing naar werk/opslag/organiseren opslag

2015 Organiseren, inventariseren, en fotograveren/Onderzoeken uitbreiding bruikleen stellingen 

Contact Molen museum/Schenking gerelateerd werk aan Molenmuseum 

2016 Inventariseren/Kern collectie samenstelllen/Lange termijn doelstellingen uitwerken/Vervolmaken beleidsplan

Kleine expositie molenmuseum

2017 Contact externe deskundigen Reinwardt academie/Marketing onderzoek bijwerken/Voortzetting kerncollectie samenstellen

2018 Verder uitzoeken en terugbrengen van volume collectie

2019 Beleidsplan 2019-2021 opstellen


Jaarverslagen

De jaarverslagen betreft steeds de laatste 2 jaren. Eerdere jaarverslagen zijn op te vragen bij de stichting Cees Vis

 

De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door de Stichting aangeleverde gegevens en bestaat uit de navolgende onderdelen:

          Balans per 31 december 2018;

          Staat van baten en lasten over het jaar 2018;

          Toelichting op de balans per 31 december 2018;

          Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2018.

 

Jaarrekening 2018 stichting Cees Vis

(De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele Euro's)

 

Balans per 31 december 2018

Debet                                                                        Credit

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liquide Middelen                           137.048              Eigen Vermogen             137.048      

                                                      -----------                                                    –----------

                                                       137.048                                                    137.048

                                                     =======                                                     =======

 

Staat van baten en lasten over het jaar 2018

Huurvergoeding Kunstcentrum Haarlem                               179

                                                                                              -------

Totaal baten                                                                          179

Bankkosten                                                                           135

Huur opslag Barendrecht                                                   2.752

Advieskosten J.A.M. de Beer                                                242

Diverse kosten  (Webhosting)                                                 27

                                                                                          ---------  

Totaal lasten                                                                       3.156

                                                                                      ----------

Meer lasten dan baten                                                        2.977

                                                                                         ======

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Liquide Middelen                              137.048   

NL85INGB0006243544                    137.048  

                                                         ========                    

Eigen Vermogen                              137.048  

Vermogen op 01-01-2018               €  140.025                 

Meer lasten dan baten 2018         -       2.977

                                                         -----------

                                                        € 137.048

                                                         =======

 

Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2018

Huur opslag Barendrecht                       2.752

Betaald aan R. van Oosten € 229,36 per maand.


Overzicht activiteiten 2018:

Jaarrekening 2017 stichting Cees Vis

(De vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele Euro's)

Balans per 31 december 2017

 

Debet                                               Credit

Liquide Middelen 140.025                Eigen Vermogen 140.025

 

                           –-----------                                         –----------

                             140.025                                          140.025

                            =======                                          =======

 

Staat van baten en lasten over het jaar 2017

 

Huurvergoeding Kunstcentrum Haarlem 179

                                                             –-------

Totaal baten                                            179

 

Bankkosten                                             130

Huur opslag Barendrecht                     2.752

Kosten m.b.t. opslag Barendrecht             61

Advieskosten J.A.M. de Beer                   242

Diverse kosten                                          26

                                                            ---------

Totaal lasten                                          3.211

                                                         –----------

Meer lasten dan baten                           3.032

                                                            ======

 

 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2017

 

Liquide Middelen           140.025

 

NL85INGB0006243544 € 140.025

========

 

 

Eigen Vermogen 140.025

 

Vermogen op 01-01-2017 143.057

Meer lasten dan baten 2017 - 3.032

                                          –-----------

                                            140.025

                                           =======

 

Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2017

 

Kosten m.b.t. opslag Barendrecht 61

 

Materialen, gekocht bij Karwei, voor opslagruimte

 

Huur opslag Barendrecht 2.752

 

Betaald aan R. van Oosten € 229,36 per maand.

 

Verrichte activiteiten in het jaar 2017:

 

In 2017 is werk aangeboden op een internet kunst veiling.

De Reinwardt academie is benaderd voor eventueel afstudeer project.

Beide nog zonder resultaat.

Verder is de opslagruimte wat aangepast om werk goed te kunnen laten zien.